همکاری با دایکه

مسیرهای

گروه دایکه

گروه دایکه مجموعه ایست جوان، با تجربه و با هدف های بزرگ. تخصص آن ارائه راهکار و حل مساله با رویکرد داده کاوی، برای شرکت ها و سازمان های نسبتا بالغ است. درواقع دایکه، یک رویکرد نوین به حل مساله سازمان شماست. همانطور که در شعار سازمانی مجموعه عنوان شده است، دایکه روانشناس داده های شماست! 

جزئیات بیشتر: گروه دایکه info